Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Sinh viên

Năm thành lập: 2011          Tổng số cán bộ: 03

Chức năng: Tư vấn, trợ giúp và giúp cho sinh viên thực hiện tốt nhiệm vụ học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện trong đào tạo theo học chế tín chỉ; hỗ trợ, tư vấn cho sinh viên cơ hội tìm kiếm việc làm; nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng tốt thương hiệu của Nhà trường; thực hiện tốt các dịch vụ cho sinh viên.

Danh sách cán bộ

STT Họ và tên
1 Giám đốc: Th.S Trần Lương Đức
2 Phó Giám đốc: Th.S Phạm Minh Hoàng
3 Phạm Văn Thái

 

Lãnh đạo Trung tâm qua các thời kỳ

GIÁM ĐỐC

Th.S Trần Lương Đức

tld

(Giai đoạn 2011 đến nay)

TS. Nguyễn Tiến Long

ntl

(Giai đoạn 8/2011-11/2011)

PHÓ GIÁM ĐỐC

Th.S Phạm Minh Hoàng

pmh

(Giai đoạn 2011 đến nay)

Th.S Nguyễn Thị Thủy

ntt

(Giai đoạn 2011 – 2013)